Kategorie
kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami

W dalszej części uchwały wskazano, iż cyt.: „skoro rodzice […] mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.”

Sprawowanie przez dziadków i krewnych faktycznej opieki; pieczy nad dzieckiem przez dłuższy czas a realizacja prawa do kontaktów z dzieckiem

Kwestię sprawowania faktycznej opieki; pieczy nad dzieckiem poruszył w komentarzu do ustawy Jacek Ignaczewski, autor ten stwierdził, iż cyt.:

„[…] samo faktyczne sprawowanie przez dłuższy czas pieczy nad dzieckiem nie jest wystarczające do uwzględnienia przez sąd wniosku o kontakty z nim, ponieważ decydujący powinien być pozytywny wpływ na wychowanie oraz rozwój duchowy i emocjonalny dziecka.”

Tego rodzaju sytuacja faktyczna nie może prowadzić do niepożądanego – z perspektywy dziecka – negowania postaw i kwalifikacji rodziców, którzy są pierwszoplanowymi wychowawcami dziecka.

Jak zauważył Sąd Rejonowy w Brodnicy, cyt.: „Osoby wskazane w art. 1136 nie mają identycznych <<praw do dziecka>> jak rodzice, w szczególności matka lub ojciec sprawujący władzę rodzicielską.

Kontakty z dzieckiem osób wymienionych w komentowanym przepisie muszą być oceniane przede wszystkim przez pryzmat dobra dziecka, a ponadto z uwzględnieniem i na korzyść pozycji prawnej rodzica sprawującego władzę rodzicielską

(odnośnie do wynikających z władzy rodzicielskiej relacji z osobami trzecimi – T. S. , Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, s. 46–54)”.

Dokonując posumowania należy stwierdzić, iż obowiązująca ustawa zapewnia dziadkom i enumeratywnie wymienionym w art. 1136 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego osobom prawo do realizowania kontaktów z dzieckiem o ile będzie to zgodne z dobrem dziecka.

Postępowanie przebiega stosownie do przypadku uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem.

Istotnymi w sprawie dowodami są: dowody osobowe – z przesłuchania Wnioskodawcy; Uczestników; z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (badaniu podlegają m.in. kompetencje wychowawcze; jakość relacji dziecka z innymi osobami).

(na podstawie: uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 roku, sygn. akt III CZP 42/88; wyroku Sadu Rejonowego w Brodnicy, sygn. akt III Nsm 114/18)

Foto: Yaroslav Shuraev

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *