Kategorie
adopcja

Rodzaje adopcji oraz ich skutki

Decydując się na adopcję dziecka, warto poznać jej rodzaje i skutki, jakie dana adopcja wywołuje. Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje trzy rodzaje adopcji.

Wyróżniamy: adopcję niepełną, adopcję pełną rozwiązywalną, adopcję pełną nierozwiązywalną.

Z zestawienia rodzajów adopcji wynika, że różnice między nimi uwidaczniają się w relacjach pomiędzy adoptowanym a krewnymi adoptującego oraz pomiędzy adoptowanym a jego krewnymi.

Kategorie
adopcja

Dobro dziecka i postępowanie kwalifikacyjne w postępowaniu adopcyjnym

W najnowszym wpisie przedstawimy to, jak w postępowaniu adopcyjnym rozumiana i realizowana jest zasada dobra dziecka, a także rolę postępowania kwalifikacyjnego.

Warunkiem podstawowym jaki stawia ustawodawca jest to, by przysposobienie odbywało się względem osoby małoletniej (na dzień składania wniosku) i tylko dla jej dobra.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 czerwca 2012 roku:

Przysposobienie ma umożliwić realizację prawa dziecka do wychowania w zastępczym środowisku rodzinnym, w sytuacji, w której – z różnych przyczyn – jest ono pozbawione pieczy rodzicielskiej. Przysposobienie jest pod tym względem, co podkreśla się także w doktrynie, instytucją optymalną, gdyż tylko ono może zapewnić dziecku warunki identyczne z tymi, jakie są w pełnej rodzinie naturalnej. Występujące obok przysposobienia instytucje prawne, mające podobne cele (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), nie tworzą takiego stosunku rodzicielskiego, jak przysposobienie. Rozpoznanie wniosku o przysposobienie wymaga wnikliwej oceny z punktu widzenia dobra przysposabianego (art. 114 § 1 k.r.o.). Nie może ona jednak być ukierunkowana tyko na aktualną sytuację dziecka, ale musi mieć na względzie – […] – także przyszłość przysposabianego.”

(Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2012 roku, V CSK 283/11, LEX nr 1232479)
Kategorie
adopcja

Przesłanki adopcji

Można rzec, że przesłanki przysposobienia to pewne elementy, które muszą wystąpić, by mogło dojść do adopcji dziecka.

Wyróżnia się trzy rodzaje przesłanek, są to:

  1. przesłanki po stronie przysposobionego,
  2. przesłanki po stronie przysposabiającego,
  3. inne.

Przesłanki po stronie przysposobionego:

Zgoda małoletniego – zgoda dziecka wymagana jest w sytuacji, gdy ukończyło ono 13 rok życia. Istnieją jednak pewne wyjątki. Pierwszym wyjątkiem jest sytuacja, w której to dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody lub zdania na ten temat. Drugi wyjątek to sytuacja, która występuje w chwili, gdy dziecko jest przekonane o tym, że przysposabiający są jego rodzicami. Co ważne, zgoda dziecka nie może być wyrażona w jego imieniu przez przedstawiciela ustawowego.

Małoletność – wynika ona z celu, jaki niesie ze sobą adopcja, mianowicie zapewnienie dziecku rodzinnych warunków wychowania i rozwoju. Ważną kwestią jest to, iż przesłanka ta zostaje spełniona, jeśli dziecko w dniu złożenia wniosku o adopcje jest małoletnie. Co ciekawe postępowanie sądowe może zakończyć się orzeczeniem
o przysposobieniu już po uzyskaniu pełnoletności przez adoptowane dziecko.

Życie – dziecko oraz przysposabiający w momencie wydawania orzeczenia muszą żyć. Śmierć dziecka niezależnie, w której fazie postępowania powoduje jego umorzenie

Kategorie
adopcja

Adopcja dziecka – wprowadzenie do procedury adopcyjnej

Adopcja w Polsce, inaczej przysposobienie, wiąże się z bardzo długim i skomplikowanym procesem. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż w jego trakcie konieczne jest spełnienie wielu warunków, które pozwalają na rozpoznanie czy rodzice zastępczy posiadają odpowiednie kwalifikacje do adopcji dziecka.