Kategorie
adopcja alimenty

Adopcja pełna nierozwiązywalna a alimenty

W najnowszym wpisie przedstawimy najistotniejsze konsekwencje jakie niesie za sobą fakt adopcji pełnej nierozwiązywalnej dla istnienia obowiązku alimentacyjnego.

Przysposobienie całkowite nierozwiązywalne należy odróżnić od przysposobienia pełnego.

Przysposobienie całkowite nierozwiązywalne wiąże się ze sporządzeniem nowego aktu urodzenia dziecka przysposobionego, przy czym w akcie tym przysposabiający występują jako rodzice dziecka (najistotniejsze normy w tym zakresie: art. 71 a.s.c., art. 124 (1) k.r.o., art. 125 (1) k.r.o.

Przez normę art. 124 (1) k.r.o. wyłączona zostaje możliwość ustalenia pochodzenia dziecka przysposobionego. Wyłączone zostają więc takie procedury jak: sądowe ustalenie; zaprzeczenie pochodzenia dziecka, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, ustalenie macierzyństwa.

Sytuacja prawna dziecka w przypadku przysposobienia całkowitego nierozwiązywalnego jest praktycznie tożsama z sytuacją prawną dziecka biologicznego.

Powyższe przekłada się również na kwestię obowiązku alimentacyjnego, który pomiędzy dzieckiem a podmiotami wymienionymi w art. 124(1) k.r.o. nie powstanie; nie zaktualizuje się.

foto: Markus Spiske, pexels.com

Kategorie
kontakty z dzieckiem

Kontakty ojca biologicznego z dzieckiem

W najnowszym wpisie przedstawimy sytuację i możliwości jakie posiada ojciec biologiczny dziecka w kontekście prawa do realizowania kontaktów rodzicielskich.

W sensie prawnym sytuację ojca biologicznego określa: brak uznania przez niego ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym, natomiast poza granicami Polski także przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej; brak sądowego ustalenie ojcostwa; w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje mąż matki dziecka (w wyniku zastosowania domniemania prawnego).

Przystępując do objaśnienia sytuacji ojca biologicznego w kontekście możliwości podjęcia przez niego kontaktów rodzicielskich z dzieckiem należy wskazać, że obecnie obowiązująca ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zapewnia zabezpieczenia jego praw i obowiązków na równi z ojcem będącym nim w sensie „prawnym” – ojciec biologiczny nie mieści się w kodeksowym pojęciu „rodzica”.