Kategorie
zdrowie

Zezwolenie sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Jak przeprowadzić istotny dla życia zabieg lub badanie osoby dorosłej, która ze względu na stan swojego zdrowia nie może wyrazić świadomej zgody na zabieg? W tym wpisie poznasz szczegóły związane z procedurą uzyskania zgody Sądu.

Kwestię tę rozstrzyga art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stanowi on, że:

Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.