Kategorie
majątek

Nabycie do majątku osobistego w trakcie trwania małżeństwa

Czy w sytuacji istnienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, oświadczenie jednego z małżonków o wyrażeniu zgody na nabycie przez drugiego z małżonków określonego składnika z majątku osobistego w jego majątek osobisty da się podważyć?

Przystępując do wyjaśnienia tej kwestii należy przedstawić to, co z mocy prawa stanowi majątek wspólny małżonków.

Kategorie
majątek

Odpowiedzialność za długi w małżeństwie

W najnowszym wpisie przedstawimy najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania (długi) małżonków znajdujących się w ustroju wspólności majątkowej.

Odnosząc się do statusu małżonków w  kontekście powstania długu, powiedzmy, że dług zaciągnięty przez jednego z małżonków nie czyni dłużnikiem drugiego z małżonków (jedynie ze względu na fakt istnienia małżeństwa).

O tym, czy małżonek, lub oboje małżonkowie stają się w danych okolicznościach dłużnikami zależy od treści stosunku prawnego.

Kategorie
majątek

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

W najnowszym wpisie omówimy sytuacje, które stanowią podstawę domagania się przez jednego z małżonków ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, a także przedstawimy szczegóły takiego postępowania.

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 58 § 3 k.r.o., na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Kategorie
zarząd majątkiem

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Najnowszy wpis poświęcimy „bezpiecznikowi” umieszczonemu w kodeksie rodzinnym na wypadek, gdyby relacja małżeńska zaczęła wymykać się spod kontroli i jeden z małżonków realizowałby przedsięwzięcia ryzykowne pod względem ekonomicznym dla obojga małżonków.

Co robić, gdy dla realizacji  swoich pasji, nałogów jeden z małżonków wyzbywa się wszystkiego co przedstawia sobą wartość?

Przeczytaj więcej o zasadach zarządu majątkiem wspólnym.

Przystępując do rozjaśnienia tej kwestii zaznaczmy, że w polskim porządku prawnym obowiązuje zasada zgodnie z którą, każdy z małżonków ma prawo zarządzania majątkiem wspólnym małżonków.