ANDRZEJ PHILIPS - ADWOKAT

ul. Wojska Polskiego 130
21-550 Terespol
tel. kom.: +48 509 904 645
tel. + 48 83 34 37 242
fax. + 48 83 34 37 201


a.philips@adwokat.lex.pl

SPRAWY RODZINNE I MAJĄTKOWE

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego, w tym zwłaszcza dotyczących problematyki prawnej związanej z rozwodami i separacją.

W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od ponad 25 lat i ma za sobą doświadczenie sędziego, radcy prawnego i adwokata wykonującego zawód w Zespole Adwokackim. W swojej wieloletniej praktyce karierze prawniczej ma również doświadczenie wyniesione z pracy sędziego m.in. w wydziale rodzinnym, orzekając w sprawach rozwodowych, rodzinnych, majątkowych i innych. Nabyte doświadczenie oraz znajomość języków obcych jest gwarantem rzetelnej obsługi kontrahenta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi w kraju i za granicą, co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

RODZAJE PROWADZONYCH SPRAW RODZINNYCH I MAJĄTKOWYCH:

 1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

  - separacja i rozwód
  - uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.

 2. Sprawy majątkowe

  - podział majątku wspólnego,
  - ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
  - wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
  - zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
  - pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
  - zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
  - zniesienie wspólności ustawowej,
  - umowy majątkowe małżeńskie.

 3. Sprawy związane z alimentami

  - dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,
  - podwyższanie/obniżanie alimentów,
  - wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
  - wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
  - stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
  - wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu,
  - zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
  - alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,
  - wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,
  - umowy alimentacyjne.

 4. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

  - przyznanie władzy rodzicielskiej,
  - pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  - ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  - ustalenie kontaktów,
  - rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  - wydanie dziecka,
  - zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
  - powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
  - zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  - zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
  - zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,

 5. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

  - ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
  - ustalenie macierzyństwa,
  - uznanie dziecka,
  - zaprzeczenie ojcostwa,
  - zaprzeczenie macierzyństwa,
  - unieważnienie uznania dziecka,
  - nadanie nazwiska ojca,
  - zmiana nazwiska

 6. Sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą, ubezwłasnowolnieniem

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE ZA GRANICĄ

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, iż sprawy małżeńskie należą do jurysdykcji krajowej w przypadkach  gdy chociaż z małżonków posiadał obywatelstwo polskie lub żadnego z jednoczesnym miejscem zamieszkania na terenie RP ( art. 1100 kpc )

Oznacza to, iż z pozwem o rozwód można wystąpić, w wymienionych przypadkach, do sądu polskiego lub zagranicznego. To kwestia wyboru osoby zainteresowanej.

Pozew o rozwód wnieść należy do właściwego miejscowo Sądu:

 • okręg sądu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków
 • okręg sądu zamieszkania strony pozwanej
 • okręg sądu zamieszkania strony wnoszącej powództwo

Wnosząc takie powództwo należy określić czy życzymy sobie, aby sąd orzekł o winie, określić sytuację majątkową ( wspólność, rozdzielność, majątek odrębny ),m oczywiście w przypadku gdy są dzieci - należy zwrócić szczególną uwagę na ich sytuację. Warunki mieszkaniowe są istotnym czynnikiem, gdyż w razie posiadania tylko i wyłącznie jednej nieruchomości oraz braku perspektyw na oddzielne mieszkanie, sąd może pomimo rozwodu stworzyć sytuacje, w której rozwiedzeni będą mieszkać pod jednym dachem.

Powództwo powinno być poparte jak największą ilością poważnych dowodów : dokumentów, zeznań świadków, członków rodziny, sąsiadów, znajomych ,gdyż sądy nie dają rozwodów z błahych powodów.

Sąd może uznać, iż dany przypadek nadaje się do mediacji i wtedy można wybrać mediatora lub zostanie on przydzielony. Dowody , na których oparty będzie pozew oraz dobro dzieci małoletnich są w przypadku rozwodu kluczowymi kwestiami.

Najlepszym wyjściem będzie pomoc udzielona przez prawnika i tym właśnie się zajmujemy, pomagamy bronić się jak i atakować. Zapewniamy kompleksową obsługę sprawy od samego pomysłu o rozwodzie do uśmiechu po podziale majątku.

Przyjmujemy zlecenia związane z uznawaniem wyroków zagranicznych, reprezentujemy klienta w każdym przypadku dotyczącym rozwodu. W myśl art. 1145 kpc należy złożyć odpis orzeczenia sądu zagranicznego wraz z jego tłumaczeniem oraz stwierdzeniem jego prawomocności.

Żadne, nawet najbardziej skomplikowane losy małżeńskie nie są nam straszne. Doświadczenie oraz poważne podejście do klienta dają pewność profesjonalizmu naszych usług, a w konsekwencji zadowolenie klientów.

Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi w kraju i za granicą, co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Prowadzimy również inne rodzaje spraw - pełna informacja na stronie Kancelarii: www.philips.priv.pl